Căn cứ kế hoạch số: /KH-MNTH ngày           tháng           năm 2018 của trường Mầm non Tuổi Hồng về phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019. Căn cứ kế hoạch tổ chức các sự kiện, lễ hội trong năm học 2018-2019 của trường Mầm non Tuổi Hồng. Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.